Στόχος

Στόχος του έργου είναι η διατήρηση/συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την έγκαιρη και έγκυρη πρόληψη της φθοράς των μνημείων (κινητών και ακίνητων) σε σχέση με τις διαχρονικές αρχαίο-μικροκλιματικες παραμέτρους, τη διαχρονική ανασύσταση του παρελθόντος μέσω της μελέτης των αρχαιολογικών ευρημάτων και των ανθρώπινων καταλοίπων και την εικονική ξενάγηση στο χώρο και στον χρόνο. Οι προτεινόμενες δράσεις έχουν ως συνεκτικό κρίκο μια έξυπνη προηγμένη ψηφιακή Τρισδιάστατη Χρόνο – Γεωχωρικής Πλατφόρμας που περιλαμβάνει: ανάπτυξη έξυπνης προηγμένης ψηφιακή Τρισδιάστατης Χρόνο – Γεωχωρικής Πλατφόρμας η οποία:
  1. θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση διατήρησης των μνημείων με έγκυρη και έγκαιρη πρόληψη της φθοράς τους σε σχέση με μικροκλιματικές παραμέτρους που θα καταγράφονται μέσο δικτύου αισθητήρων και καινοτόμας συσκευής εντοπισμού επιφανειακής διάβρωσης.
  2. θα οπτικοποιεί (χαρτογραφικές απεικονίσεις με αντίστοιχες χρωματικές διαβαθμίσεις) την επέκταση της διάβρωσης του μνημείου μέσω μοντέλων που έχουν παραχθεί από τεχνικές βαθιάς μάθησης.
  3. θα περιέχει ένα ευφυές σύστημα λήψης αποφάσεων για τον καθορισμό της βέλτιστης μεθοδολογίας συντήρησης.
  4. θα διαχειρίζεται Ευρήματα και Παραμέτρους με χρήση τεχνολογιών Βάσεων Δεδομένων έτσι ώστε να δημιουργηθεί εκτενής διασυνδεσιμότητα και αλληλεπίδραση του συνόλου των αρχαιολογικών αντικειμένων σε σχέση με τις παραμέτρους εκείνες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή της γεωμορφολογίας του χώρου – κλιματικές συνθήκες, φαινόμενα διάβρωσης, φυσικές καταστροφές, ανθρωπογενείς παρεμβάσεις – και μετάλλαξαν τις αρχιτεκτονικές κατασκευές, τις κοινωνικές δομές, άλλαξαν τις επαγγελματικές ενασχολήσεις, τις διατροφικές συνήθειες, τις κοινωνικές δραστηριότητες των Κυθνίων από το τέλος της Εποχής του Χαλκού (12ο αι. π.Χ.) έως και τον 7ο μ.Χ. αιώνα.
  5. θα οπτικοποιεί σε τρισδιάστατο περιβάλλον πλήθος παραμέτρων με ταυτόχρονη περιγραφική πληροφορία δομημένη σε γεωχωρική βάση δεδομένων, η οποία με την σειρά της θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να υποβάλλει πλήθος συνθετών αρχαιομετρικών ερωτημάτων σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο, τα αρχαία οστά και τα τέχνεργα με σκοπό την ανασύσταση της οικονομικής, κοινωνικής, διατροφικής, τεχνολογικής κατάστασης ανά ιστορική περίοδο.
  6. θα «πραγματοποιεί» πρότυπη εικονική ξενάγηση στο χώρο και στο χρόνο, από τους Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους (1.000 π.Χ.) μέχρι την Πρωτοβυζαντινή περίοδο (7ο αι. μ.Χ.). Η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας ευφυούς αφήγησης ιστοριών (storytelling) σε τρισδιάστατο περιβάλλον, υποστηριζόμενη από χρονική και χωρική πλατφόρμας τεκμηρίωσης, θα προσφέρει βιωματική μέσα από ιστορίες εμπειρία ξενάγησης αξιοποιώντας τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (είτε μέσω VR Headset ή στον υπολογιστή του χρήστη).
logo

Το έργο Παλίμψηστο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Επικοινωνία