Ενότητες Εργασίας

 1. Αρχαιολογική τεκμηρίωση & καταγραφή επιλεγμένων δομών
  EE1 περιλαμβάνει την έρευνα και την καταγραφή των δομών, τέχνεργων του αρχαιολογικού χώρου της Κύθνου που θα χρησιμοποιηθούν από το έργο. Επιπλέον, θα γίνει σε ένα πρώτο επίπεδο καταγραφή του βαθμού διάβρωσής των επιλεγμένων δομών, είτε με οπτικό έλεγχο, είτε με μετρήσεις του πορώδους όπου είναι δυνατό να εξαχθούν δείγματα. Θα ελεγχθούν οι επιλεγμένες δομές για βιολογικά κατάλοιπα. Ταυτόχρονα σε αυτή την ενότητα εργασίας θα καθοριστούν τόσο οι λειτουργικές όσο και οι μη λειτουργικές απαιτήσεις των υπηρεσιών που θα παρέχει το τελικό σύστημα, ενώ θα εξειδικευτούν τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής

 2. Δίκτυο καταγραφής & παρακολούθησης των αρχαιολογικών δομών
  Σκοπός της ΕΕ2 είναι η παρακολούθηση των δομών του αρχαιολογικού χώρου, η συλλογή και η καταγραφή δεδομένων και η υλοιποίηση των προτεινόμενων καινοτόμων συσκευών. Αρχικά θα εγκατασταθεί δίκτυο αισθητήρων για την παρακολούθηση της διάβρωσης των αρχαιολογικών δομών. Επίσης, θα κατασκευαστεί διάταξη βιοθαλάμου καθαρισμού οστών με σκοπό την ισοτοπική και μοριακή ιχνηθέτηση. Θα αναπτυχθεί και θα κατασκευαστεί πρωτότυπη συσκευή για τον έλεγχο και τον προσδιορισμό της διάβρωσης των επιφανειών (λίθινων ή κονιάματος). Παράλληλα θα αναπτυχθεί λογισμικό ελέγχου της συσκευής και λογισμικό ανάλυσης των μετρήσεων. Επίσης, με τη χρήση καμερών βάθους και των πλέον κατάλληλων τεχνικών φωτογραμμετρίας θα γίνει τρισδιάστατη (3D) αποτύπωση και αναπαράσταση του αρχαιολογικού χώρου αλλά και επιλεγμένων λίθινων δομών, ενώ θα αναπτυχθεί αντίστοιχο λογισμικό 3Δ ψηφιακής απεικόνισης.

 3. Ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάλυσης υλικών
  Η ΕΕ3 καταπιάνεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών και των αντίστοιχων αλγορίθμων οπτικοποίησης και ανάλυσης, για τις αναλύσεις των διαφόρων υλικών των επιλεγμένων δομών στον αρχαιολογικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων για χημικές και ισοτοπικές αναλύσεις υλικών, ισοτοπική μελέτη υλικών και οστών για προσδιορισμό της παλαιοδιατροφής και του παλαιοκλίματος, ανάπτυξη αλγορίθμων ψηφιακής απεικόνισης διάβρωσης και μόλυνσης, ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάλυσης διάβρωσης, ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης διάβρωσης και λήψης αποφάσεων συντήρησης.

 4. Σχεδίαση και ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος
  Στην ΕΕ4 θα πραγματοποιηθεί προσδιορισμός και επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών και των βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη του συστήματος και θα σχεδιαστεί η αρχιτεκτονική του ολοκληρωμένου συστήματος. Οι 3D απεικονίσεις των λίθινων δομών και του αρχαιολογικού χώρου, μαζί με όλες τις καταγραφές των φυσικοχημικών και βιολογικών δεδομένων θα δομηθούν σε ένα δυναμικό γεωχωρικό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων. Επίσης θα αναπτυχθεί λογισμικό βιωματικής ξενάγησης που θα προβάλλει με χρονολογική σειρά την εξέλιξη τμημάτων του αρχαιολογικού χώρου και των έργων του με χρήση κατάλληλων εργαλείων θέασης, διάδρασης και διασύνδεσης. Η εικονική ξενάγηση θα επιτρέπει την ευφυή αφήγηση ιστοριών (storytelling) μέσω ενός αλγορίθμου που θα συνθέτει αυτόματα ένα ολοκληρωμένο κείμενο το οποίο θα είναι κατανοητό από τους χρήστες. Τέλος, θα ακολουθήσει η ενσωμάτωση των απαραίτητων υποσυστημάτων για την λειτουργία των εφαρμογών, έτσι ώστε να προκύψει η ολοκληρωμένη Τρισδιάστατη Γεωχωρική πλατφόρμα.

 5. Σχεδίαση πιλοτικής εφαρμογής
  Στόχος της ΕΕ5 είναι ο ορισμός των επιχειρησιακών απαιτήσεων, των προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής, της μεθοδολογίας και των σχεδίων αξιολόγησης. Η τελική αξιολόγηση θα περιλαμβάνει την καταγραφή των πορισμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε έκθεση, που θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες εταίρους καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη του χώρου του πολιτισμού. Όλες οι δραστηριότητες θα περιληφθούν και θα περιγραφούν σε ένα σχέδιο επικοινωνίας και διάδοσης.

 6. Εκτέλεση πιλοτικού
  Η ΕΕ6 συμπεριλαμβάνει επίσης την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής ‘Ανοικτό Εργαστήριο’.

 7. Έρευνα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
  Η ΕΕ7 αφορά την έρευνα για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου που περιλαμβάνει την ανάλυση αγοράς, την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, τον ορισμό των προϊόντων και υπηρεσιών, και τις δράσεις εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

 8. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
  Στην ΕΕ8 θα κατατεθεί αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τον και για την συσκευή επιφανειακών ελέγχων.
logo

Το έργο Παλίμψηστο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Επικοινωνία